O obci

Rudolec (původně Německý Rudolec) se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, 8 km od Polné a 15 km od Žďáru nad Sázavou. Leží na mírném svahu sklánějícím se k jihu. Nejvyšším bodem v okolí je vrch Blažkov (693 metrů nad mořem). Ves vznikla pravděpodobně při kolonizaci kraje třebíčským klášterem benediktýnů (měřínské proboštství). Nejstarší písemná zmínka je z roku 1369, kdy ves vlastnil rod Šabartů. V průběhu 15. a 16. století patřila obec různým zemanským rodům. Po bitvě na Bílé hoře získal statek italský rod Collaltů, který pozemky držel až do 20. století. Dominantou obce je architektonicky pozoruhodný zámek, nákladně zrestaurovaný v 80. letech 20. století. Historie obce Rudolec je poměrně bohatá a bezpochyby si zaslouží samostatné podrobnější zpracování.

 

Historie sboru

BOHU KE CTI - BLIŽNÍMU KU POMOCI

Pod tímto heslem byl v roce 1904 založen "Dobrovolný hasičský sbor v Rudolci."

Sbor vznikl podle stanov prvního hasičského sboru Velvary u Prahy dle Hamburských dohod. Příprava k založení požárního sboru započala již v podzimních měsících roku 1903.

Ustavený výbor navrhoval další občany, kteří by mohli být do sboru přijati. Na přípravných schůzích byly projednávány pokyny a stanovy pro činnost hasičského sboru. Celá příprava vyvrcholila v jarních měsících roku 1904, konkrétně 20. března, kdy byl v Rudolci oficiálně ustaven sbor dobrovolných hasičů se 17 členy.

Do funkce velitele hasičského sboru byl zvolen Josef Fišar - hostinský, podvelitelem byl jmenován Julius Štarha - učitel, ten však své členství ukončil 2. září 1906, kdy přešel vykonávat učitelské povolání do Bohuňova. Četařem "lezců" byl zvolen Antonín Flesar, četařem "stříkačníků" - Karel Oliva, ten však již 1. února 1905 přestává být členem sboru; dále byli jmenováni jako "stříkačníci" Josef Běhal, Josef Koubek a Matěj Skála. "Lezcem" se stal Dominik Ondrák.

Hasičský sbor brzy opustili: Jan Flesar - ten dokonce v tomtéž roce, Jindřich Nejedlý - 6. ledna 1906 odchází do služby v Rakousku.

Aby mohl sbor vykonávat to, pro co byl určen, musel mít i vybavení. Proto byly hned v roce 1904 zakoupeny 2 hasičské stříkačky - tzv. "Berlovky" a k tomu potřebné prostředky - hadice, savice, držáky a jiný potřebný materiál. Vybavení sboru (výzbroj a výstroj) bylo pořizováno postupně, podle toho, kolik měl sbor k dispozici finančních prostředků.

Do roku 1914 hasiči čile pracují, cvičí a zdokonalují se. Činnost sboru však v roce 1914 narušila světová válka, členů nepřibývalo. Řada z nich musela narukovat; také v následujících letech (1915-1918) byly odváděny další ročníky. V průběhu válečných let do sboru vstupovali noví členové. Mnozí z nich zde ovšem působili jen krátce; oblečeni do vojenských uniforem, museli bojovat "za císaře pána ..."


Po vzniku republiky Československo byly sbory v českých zemích obnovovány. Zásadní změnu do činnosti rudoleckého sboru přinesl rok 1924. Tehdy byla na valné hromadě provedena nová registrace členstva a zvoleno nové vedení. Sbor měl 20 stálých členů a 11 členů přispívajících. Starostou sboru byl zvolen Karel Svoboda, velitelem Jan Flesar.

Získanou praxi se zacházením hasičské techniky mohli členové dokázat 25. května 1924, kdy v 10 hodin večer se na dolním příhonu ozvalo "hoří". Požár tehdy vypukl v chalupě Antonie Koudelové č.p. 64. Hadice ještě ani nestačily vyschnout a hasiči pořádně oddechnout a již 27. května jsou opět voláni k zásahu. Jsou 4 hodiny odpoledne a hoří statek Antonína Vacka č.p. 19.

V tomto roce hoří ještě jednou, a to 27. července. Oheň vznikl u Františka Dohnala, č.p. 48. Od něho se oheň přenesl i na souseda, rolníka Františka Vomelu, jemuž shořely dvě kůlny. V roce 1924 opouští sbor řídící učitel Karel Svoboda po 19 letech učitelování na zdejší škole a působení ve sboru.

Podle soupisu z 18. ledna 1925 používali rudolečtí hasiči na svou dobu již dostačující techniku a výzbroj. V majetku sboru byla stříkačka se soupravou, 6 dílů hadic (cca 120 m), 3 díly savice, 1 plachta, 2 zdržáky (náhubky) - jeden zdržák s gumou a jeden se zakončením posazeným na dva proudy, 1 rozdvojovač, 1berlovka (ruční stříkačka), 6 kbelíků na vodu, 1 pár šroubení, 1 svítilna + 1 km knotu, 3 žebříky malé, 4 karabiny a 4 sekyrky. Dnes se nám toto vybavení může zdát jako nemoderní, zastaralé, ale v tehdejší době představovalo špičkovou techniku, proto se také členové snažili ve své práci zlepšovat a zdokonalovat. Dne 8. dubna 1927 sbor znovu dokázal svou připravenost. O půl deváté večer vyšlehly ohnivé plameny ze stodoly Stanislava Olivy č.p. 7.

Přes okamžitý zásah stodola sice lehla popelem, před ohněm však byla uchráněna sousední obytná stavení. Dne 27. května 1927 před půlnocí zasahovali hasiči u požáru Josefa Sobotky č.p. 69, cestáře u Pazderny.

Ještě v roce 1927, a to 4. července odpoledne, vyhořelo stavení Antonína Flesara, č.p. 26. Další oheň vznikl 11. října 1930 půl hodiny po půlnoci; tehdy plameny zachvátily stodolu rolníka Stanislava Bernarda z č.p. 11. Oheň strávil většinu sklizně obilí, zakročením místního sboru dobrovolných hasičů se však dále nerozšířil. Velký požár zasáhl obec v roce 1932. Dne dvacátého sedmého května ve tři hodiny ráno vyšlehly plameny na hospodářském stavení Josefa Koubka č.p. 10. Odtud se oheň přenesl na stavení Jana Štandla č.p. 8 a Josefa Pokorného, č.p. 9. Třetí den po tomto ohni hořelo opět. O půl deváté ráno se ozývá signál "hoří" u Ludvíka Pejchala č.p. 40. Plameny udeřily tentokrát s ničivou silou; oheň se rozšířil a shořela stavení Ondráka, Chytala, Mičky a Vytlačila, částečně i stavení Aloise Pejchala č.p. 35. Boj s ohněm však v tomto roce ještě neskončil. Dne 20. července 1932 v 8 hodin ráno v Rudolci znovu hořelo. Oheň zničil stavení Josefa Pejchala č.p. 30. V roce 1933 hořelo 22. května u Štandlů č.p. 60, následně se plameny přenesly na stavení pana starosty Flesara a na stavení patřící panu Skálovi. Hořelo také u Josefa Doležala.

Dne 10. června 1934 oslavil Sbor dobrovolných hasičů své třicetileté trvání. Bylo krásné, slunečné počasí a celá oslava proběhla na zámeckém dvoře za účasti bratrských sborů z Chroustova, Nového Veselí, Bohdalova, Stáje, Polné a Újezda. Zde hasiči předvedli své umění. Cvičili se sekyrkami, na závěr proběhlo požární cvičení. Další velká událost pro občany i dobrovolné hasiče nastala 7. července roku 1935. V zeleni oděná vesnička doprovodila průvodem s družičkami a krojovanými hasiči novosvěceného kněze Josefa Skálu z č.p. 6 k první bohoslužbě - "primici" - do Bohdalova. Byl to první kněz ze zdejší obce.

Nejen chvíle radostné prožívali obyvatelé vesnice. V září a říjnu 1935 přichází do obce zlá nemoc - epidemie tyfu. Hlas lidu praví, že epidemie má původ v zámku. Ze zámecké studně odtéká vrchní voda a dole pod zámkem se shromažďuje ve studni, na kterou je napojen vodovod do usedlostí (Koubek, Bernard, Tlačbaba, Klimeš č.p. 13, Sobotka č.p. 52 a Zmeškal č.p. 66). Ve všech těchto domech byli nemocní tyfem. Mimo ně i lidé, kteří brali vodu přímo ze studně - Štandl (trafika) a Pokorný (listonoš). Celkem bylo do nemocnice odvezeno 15 občanů. Epidemie si však vyžádala své oběti. Zemřela paní Zmeškalová (Javůrková) a paní Klimešová č.p. 13. Nebylo neštěstí v obci v tomto roce ještě málo. V říjnu vyšlehly ohnivé plameny na rodinném domku pana Jana Coufala.

V roce 1937 si sbor dobrovolných hasičů zakoupil novou motorovou stříkačku. Pro obec to byla veliká sláva. Slavnostní odevzdání a předání se uskutečnilo 11. července 1937. Bylo spojeno s okrskovým cvičením. Slavnostní průvod s družičkami a krojovanými členy hasičského sboru prošel obcí, předání a posvěcení proběhlo u rybníka "Obecný". Svěcení provedl důstojný pán Antonín Hrubý z Bohdalova. Poprvé byl také ze stříkačky vypuštěn proud vody. Velké slavnosti se zúčastnila řada hostů z širokého okolí.

Během II. světové války činnost sboru prakticky neexistovala. Protektorátní úřady činnost hasičů kontrolovaly, omezovaly a posléze rušily. Její obnova v Rudolci nastala někdy kolem roku 1949, kdy podle matriky nastoupili noví členové: Oliva Stanislav, Vacek Otakar, Klimeš Josef, Coufal Jaroslav. Dalších 8 členů bylo přijato v letech 1951 - 1959.

V červenci roku 1974 oslavil sbor 70 let svého trvání. K této příležitosti byla svolána slavnostní schůze. Jako hosté se zúčastnili zástupci sborů z Matějova a Bohdalova. Přítomen byl rovněž zástupce okresní organizace ČSPO.

Součástí bylo ocenění členů sboru. Zvláštní uznání obdrželi Dominik Ondrák jako zakládající člen, Stanislav Oliva, Josef Dunst, Josef Rosecký, František Skála, František Coufal jako nejstarší členové. Vyznamenání okresního výboru obdrželi Stanislav Oliva ml., Miloslav Škoda, Josef Coufal, Jaroslav Zmeškal a Jaroslav Sobotka.

V roce 1995 byla přestavěna polovina staré školy na společenskou místnost pod vedením místního hasičského sboru. Sbor odkoupil a nainstaloval ze staré hospody, která byla vrácena původnímu majiteli nerezový výčepní pult. O tři roky později v roce 1998 byla zakoupena stříkačka PPS-12 a 3 ks dvoumetrových savic, dále pak dodávka Avie.

Dne 26. 7. 1998 proběhlo svěcení nově postavené kaple zasvěcené sv. Anně za účasti hasičů z našeho sboru. Mezi roky 1996 a 2000 byli přijati tito členové: Jiří Boháček, Boháček Vítězslav, Jan Janošťák, Jan Fröhlich, Jaroslav Pavlas, Roman Pejchal, Jaroslav Sobotka, Vladislav Sobotka, Josef Bernard, Petr Boháček, Miroslav Flesar, Josef Šerejch, Luboš Šerejch, Marek Vomela, Rudolf Vomela.

Sbor zasahuje v roce 2001 u požáru vozu naloženého senem patřící panu Doležalovi z Bohdalova. Rok 2002 byl na požáry bohatý. Naše jednotka vyjela 15. října k požáru stohu slámy v Bohdalově a dne 23. srpna ke stohu slámy, který hořel v katastru naší obce u lesa Křenice. Tento rok se také sbor hasičů podílel spolu s místními hokejisty na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého nad Rudolcem.

V roce 2003 měli naši Hasiči mnoho úkolů, které museli splnit. Blížila se oslava sboru v obci a z toho vyplývalo mnoho hodin odpracovaných brigád na opravě místní hasičárny. Členové sboru zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, opravili fasádu a komín, vymalovali vnitřní prostory. Dále pak byla pořízena smaltovaná cedule se znakem hasičské jednoty. Nechal se vyrobit nový křížek i s kopulí, do které byly uloženy pamětní předměty. V tomto roce se hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Hrbově, již s nově opravenou stříkačkou PPS-12.            11.4. byl náš sbor s nařízením kraje Vysočina dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, zařazen do kategorie JPO V s dobou výjezdu do 10 minut.

Rokem 2004 náš sbor dovršil stoleté aktivní činnosti v obci. Oslava založení sboru se udála v sobotu 26. června a to již od ranních hodin. V kapli svaté Anny proběhla slavnostní mše, kde si nechali hasiči posvětit prapor. Následoval slavnostní průvod obcí. Ten byl zakončen u kaple, kde byla zazpívána hymna a položeny věnce věnované památce zemřelých bratrů. Odpoledne byly předány záslužné medaile, diplomy a všichni členové dostali pamětní sklenice. Kulturní odpoledne pokračovalo zásahem hasičů ze Sirákova, kteří přijeli s historickou stříkačkou a předvedli, jak se s historickou technikou hasil požár. Místní sbor se představil při požárním útoku. Slavnostní den byl zakončen taneční zábavou. V hasičárně byla připravena výstava dochované výstroje od dob založení sboru, doplněná fotografiemi.

Začátkem roku 2005 náš sbor vystoupil z Moravské jednoty a stal se součástí Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska v okrese Žďár nad Sázavou, okrsku Bohdalov. V roce 2005 bylo zakoupeno nové vybavení do hasičské zbrojnice a výstražná siréna, která byla umístěna na zvoničku hasičárny. 

V roce 2006 byl přijmut do sboru Chytal Martin. Rudolecké družstvo v roce 2006 vybojovalo 1. místo na okrskové soutěži, historicky poprvé konané v Rudolci. Na okresním kole v Pikárci se umístili na 7. místě z 22 soutěžících sborů s nejrychlejší štafetou na okrese.

V roce 2008 rozšířili řady sboru Lukáš Zmeškal, Jan Fröhlich ml. a Jiří Bernard. 

V roce 2009, dne 30. května v Chroustově, naši hasiči získali 1. místo na okrskové soutěži a tím i postup do okresního kola.

Okresní kolo se konalo ve Věchnově. Naše družstvo tam vybojovalo 10. místo z 19. Rudolečtí byli opět nejrychlejší ve štafetě ze všech sborů. V srpnu se v Rudolci konalo námětové cvičení, a to doprava dálkové vody, od rybníka Prádlo, k areálu kravína. Zúčastnily se všechny sbory okrsku. Byli přijati noví členové sboru: Boháček Aleš, Vacek Otakar ml., Chalupa David, Chalupa Oldřich ml.

V roce 2010 se opět podařilo zvítězit na okrskové soutěži konané v Rudolci. Během léta náš sbor opravil betonový nájezd u vodní nádrže na horním konci obce. Největší událostí tohoto roku byla pouťová zábava pořádána hasičským sborem na křesťanský svátek svaté Anny, v nově zrekonstruovaném areálu kulturního domu, nově nazvaném Rudolecká rychta.

Sedmého listopadu roku 2011 naše zásahová jednotka zdolala požár lesního porostu na Blažkově, kde se vznítil les po pálení klestí. Z kulturní činnosti mohu zmínit, že náš sbor obnovil tradici a po mnoha letech uspořádal masopustní průvod obcí, který se velice zdařil. Dále byli přijati noví členové sboru: Vencálkova Ivana, Fröhlichová Veronika, Škoda Jiří ml.

Dne 1. května 2012 hasičský sbor pořídil nové auto značky Citroën pro 9 osob a ve dnech od 14. do 24. května proběhla oprava stříkačky PPS-12. 

V roce 2013 členové odpracovali brigády na rekonstrukci bývalé kovárny u Rychty Rudolec. V bývalé kovárně v lépe vyhovujících prostorách byla zřízena nová hasičská zbrojnice. Přistoupil nový člen Petr Novák. Na VVH v prosinci roku 2013 bylo zvoleno nové vedení VV sboru:

Starostou se stal Jan Fröhlich ml. a velitelem sboru Lukáš Zmeškal.


9.5.2014 nás bohužel opustil bratr Josef Coufal. V tomtéž roce proběhla v naší obci okrsková hasičská soutěž tzv. Klasika. Náš sbor se umístil na pěkném 2. místě. Nové vedení bylo mimo jiné pochváleno za perfektní organizaci soutěže starostou okrsku. Měsíc po soutěži proběhla další velká akce a tou byly oslavy 140 let od založení SDH Bohdalov a to 20. - 21.6. Aby toho nebylo málo tak tento rok proběhly oslavy i v naší obci a tou bylo výročí založení našeho sboru 110 let. Oslavy byly zahájeny slavnostním pochodem obcí za účasti hostů z jiných sborů a dechové kapely. Poté byl u kaple sv. Anny položen věnec a došlo k uctění památky všech zemřelých členů sboru. Během oslav probíhaly ukázky hašení historickou koňskou stříkačkou, kterou předvedli hasiči z SDH Sirákov. Naše družstvo předvedlo ukázku požárního útoku. Dále jednotka SDH Bohdalov předvedla ukázku zásahu při dopravní nehodě a také hašení pěnou. Po celou dobu akce probíhala výstava veteránů a fotografií nejen z historie hasičského sboru, ale i celé obce. Celé oslavy doprovázela dechová hudba z Nového Veselí.                                                                                                                                                      27.7.2014 proběhlo o pouti žehnání nového praporu sboru, společně s novým praporem obce, v kapli sv.Anny.   

V roce 2015 jsme založili historicky první hasičské družstvo žen v našem sboru, s kterým jsme se zúčastnili soutěže v Bohdalově. Společně s družstvem mužů reprezentují každý rok na několika soutěžích. V tomto roce nás také opustil bratr Miloslav Boháček a Jiří Koubek, který byl v minulosti několik let starostou našeho sboru.  


Během dalších let bylo pořizováno za velké finanční podpory obce další moderní vybavení pro jednotku -  motorová pila , elektrocentrála , stany , sady hadic , nové savice , sportovní helmy , hasičské obleky - pracovní i vycházkové.

V roce 2018 u nás proběhla další okrsková soutěž. Zúčastnili jsme se také akce Pyrocar v Přibyslavi.    Rok 2020 byl pro náš sbor přelomový, který se zapíše do kroniky tlustým písmem. Od začátku roku začalo fungovat nové vedení sboru. Starostkou se stala Ivana Vencálková, velitelem nadále zůstal Lukáš Zmeškal.   2.2. proběhla VVH okrsku Bohdalov a jako náměstka starosty zvolili našeho velitele Lukáše Zmeškala.

6.4. - 7.4. nad naší obcí, v lese Sadek, propukl rozsáhlý požár, který náš sbor zdolával společně s jednotkami  z SDH Bohdalov, Chroustov, Nové Veselí, Měřín, Radostín nad Oslavou a HZS ZR. Požárem bylo zasaženo cca 8 ha lesa. Naše jednotka prováděla doplňování cisteren z nedalekého rybníka pomocí PS12, i přímo hasební práce na požářišti. Zasahovalo 13 našich členů. Jednotka zůstala na místě i přes noc na hlídkování. Měla plné ruce práce, aby dohašovala stále se objevující ohniska hoření vlivem silného větru. Ráno v 8:00 se rozhodlo k opětovnému prolití požářiště po příjezdu HZS Žďár nad Sázavou, jednotek z SDH Bohdalov a SDH Nového Veselí. Příjezd na základnu byl v 14:00. Zásah tehdy trval pro naši jednotku dlouhých cca 24 hodin.                  

8.4. došlo k opětovnému rozhoření, ale to už nebylo tak rozsáhlé. Celý následující týden jsme preventivně kontrolovali požářiště.

15.5. zakoupila obec jako zřizovatel, pro svůj sbor, nový 9-ti místní dopravní automobil Ford Transit, který se tak stal prvním opravdu hasičským vozem u sboru. Byl financován z dotací Ministerstva vnitra (450 000kč), kraje Vysočina (300 000kč) a obcí Rudolec. O pouti 25.7.2020 proběhlo žehnání vozu, s účastí okolních sborů. 


V roce 2021 proběhla rozsáhlá oprava PS12, zejména výměna kompletního čerpadla na stříkačce. Vydařenou opravu provedli svépomocí členové sboru. 

V březnu jsme dále pořídili nový přívěsný vozík za DA pro převoz stříkačky a dalšího vybavení. Byly zakoupeny také 2 ks ručních radiostanic Motorola.  

26.5.2021 jsme se rozloučili s dodávkou Citroën, která nám sloužila 9 let.     

4. a 11.9. účast na hasičských soutěžích Bohdalovský pohár a Memoriál Jana Dřínka v ZR s družstvem mužů.

8.10.2021 proběhlo v naší obci taktické cvičení okrsku. Námětem byla dálková doprava vody, pomocí 4 stříkaček PS12. 

Rok 2022

Sbor pořádal tradiční akce ( masopust, sběr železného šrotu, čarodějnice, pouť,...), ale také např. pomáhal s pořádáním cirkusu, který přijel do obce. Vyrazili jsme na několik výletů po republice.

Na soutěžích se tento rok velmi dařilo. Na okrskové soutěži v Klasice jsme vybojovali první místo a zúčastnili jsme se tak okresní soutěže, pořádané v obci Jámy. Další soutěže s naší účastí byly Bohdalovský pohár, O pohár starosty obce Sázava a Memoriál zasloužilých funkcionářů ve Velkém Meziříčí.

Tento rok jsme také získaly dotace ve formě daru od Nadace ČEZ v hodnotě cca 35000kč, Byly pořízeny 3 zásahové přilby Dräger a plovoucí sací koš.

V tomto roce jsme měli i několik výjezdů na spadlé stromy a obtížný hmyz, díky zařazení dle předurčenosti jednotky na tyto mimořádné události v našem katastru. 

V tomto roce byli na VVH přijati další 3 členové: Veronika Šerejchová, Milan Zahradníček a Ondřej Tušla.

To je pouze výpis nejdůležitějších událostí v tomto roce, ale naše aktivita byla mnohem širší, čímž patří velké díky všem aktivním členům sboru a jednotky.

                                                                                                                                          Každoročně se účastníme okrskových popř. okresních soutěží, také Bohdalovského poháru a jiných soutěží a to jak s družstvem mužů, tak i s družstvem žen.

Pořádáme víceméně veškeré celoroční kulturní akce v obci (masopust, pálení čarodějnic s programem pro děti, pouť, sběr železa, čerty a jiné).

Od 1.1.2020 byl zvolen nový výkonný výbor sboru i okrsku na dalších 5 let.   (2020 - 2025)


Nelze opomenout naše zemřelé bratry, kteří obětavě pracovali v našem sboru, stáli u jeho zrodu, zasahovali při požárech a mnohdy nasazovali své životy. Všem patří naše upřímné poděkování: ,,Čest vaší památce´´


Starostové v historii sboru:

Karel Svoboda

Jan Škoda

Jan Flesar

Jan Škoda

Václav Flesar

Alois Sobotka

Jiří Koubek 

Vladislav Sobotka

Jan Fröhlich ml.

Ivana Pejchalová - od r.2020 - doposud


Velitelé a náčelníci v historii sboru:

Josef Fišar

Jan Pejchal

František Coufal

Josef Rosecký

Ludvík Pejchal

Ladislav Broža

Leoš Zmeškal

Miroslav Flesar

Lukáš Zmeškal - od r.2014 - doposudVytvořte si webové stránky zdarma!